Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van OTBT, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en OTBT. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door OTBT.

3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan OTBT;
  • opleiding: de opleiding die door deelnemers van één opdrachtgever gevolgd worden bij OTBT.

4. De algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door OTBT uitdrukkelijk worden aanvaard.

5. Alle aanbiedingen van OTBT zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

6. Offertes, aanbiedingen en nog te ondertekenen overeenkomsten zijn 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

7. Particuliere inschrijvingen worden apart behandeld. In het aanmeldingsproces wordt de deelnemer gevraagd om akkoord te gaan met deze voorwaarden. Er vindt geen overeenkomst of aanmelding plaats als er niet akkoord gegaan wordt met deze voorwaarden en de bijbehorende betalingsverplichting..

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen OTBT en de opdrachtgever komt tot stand door het terugsturen van het digitale aanmeldbestand of door ondertekening van de schriftelijke overeenkomst door de opdrachtgever. Bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van OTBT van toepassing.

2. In geval van particuliere inschrijvingen is een overeenkomst aangegaan door de aanmelding via de website en het akkoord gaan met deze voorwaarden en de bijbehorende betalingsverplichting.

Artikel 3 Leveringstermijnen

1. Opgave van leveringstermijnen dan wel van enige andere termijn, waarbinnen OTBT aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.

2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever OTBT schriftelijk aan te manen, waarbij aan OTBT alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan.

3. Eerst indien deze termijn wordt overschreden is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat OTBT overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

4. Indien OTBT bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van opdrachtgever en de opdrachtgever in gebreke is gebleven met de (tijdige) terbeschikkingstelling van die informatie en/of die gegevens aan OTBT, zal OTBT opnieuw een leveringstermijn bepalen. OTBT zal deze nieuwe leveringstermijn bepalen aan de hand van haar totale planning. Daarnaast brengt OTBT 10% van de waarde van de overeenkomst extra in rekening voor extra organisatiekosten.

5. Blijft de opdrachtgever voor een periode langer dan 30 dagen in gebreke met de terbeschikkingstelling van de in het vorige lid bedoelde informatie en/of gegevens, dan is OTBT gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alsdan is de opdrachtgever gehouden de door OTBT gemaakte kosten voor de uitvoering van de overeenkomst te vergoeden.

Artikel 4 Technische ondersteuning door OTBT

De volgende technische ondersteuning is inbegrepen:

  • aanmaken user account(s) en wachtwoord(en). Deze wordt rechtstreeks toegestuurd aan de deelnemer via mail;
  • aanmelden systeemfouten via mail. Registratie van het incident zal binnen 2 werkdagen plaatsvinden;
  • systeemmeldingen oplossen binnen 5 werkdagen na registratie;
  • vragen van administratieve aard worden binnen 3 werkdagen beantwoord.

Artikel 5 Annulering of wijziging door de opdrachtgever

1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst, nadat deze op de in artikel 2.1 genoemde wijze tot stand is gekomen, wenst te annuleren, dient dit te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. Datum van aanvang van opleiding is de afgesproken datum waarop de accounts geactiveerd worden en de inloggegevens worden verstuurd naar de deelnemers.
Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de opleiding is de opdrachtgever verplicht 50% van de opleidingsprijs te betalen.

Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opleiding is de opdrachtgever verplicht 100% van de opleidingsprijs te betalen.
Het is mogelijk een plaatsvervanger te laten deelnemen, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever dit voor aanvang van de opleiding mededeelt. De plaatsvervanger volgt de opleiding onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke deelnemer. Vervanging na de start van de opleiding is niet meer toegestaan. Indien de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie.
Bij het doorschuiven van een deelnemer voor aanvang van de opleiding is de opdrachtgever verplicht administratiekosten te voldoen. Deze kosten bedragen € 50,00.

2. Herroepingsrecht individuele deelnemer: Indien de deelnemer de overeenkomst, nadat deze op de in artikel 2.2 genoemde wijze tot stand is gekomen, wenst te annuleren, dan kan het standaardformulier op de contact pagina op www.otbt.nl gebruikt worden.
Bij annulering binnen 14 dagen na aanmelding vervalt de betalingsverplichting. Indien de deelnemer een bedrag betaald heeft aan OTBT, dan zal dit bedrag volledig en binnen 14 dagen aan de deelnemer terugbetaald worden.
Bij annulering langer dan 14 dagen na aanmelding is de deelnemer verplicht 100% van de opleidingsprijs te betalen.
Indien de deelnemer na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, heeft de deelnemer geen recht op restitutie (herroepingsperiode uitgezonderd).

3. De geldigheid van een account vervalt na 1 jaar vanaf het moment van activeren.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding door OTBT

1. OTBT heeft het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan OTBT betaalde bedrag.

2. In geval van restitutie hanteert OTBT een betalingstermijn van 14 dagen.

3. OTBT is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder inachtneming van een opzegtermijn, indien de opdrachtgever één of meer bepalingen van de met OTBT gesloten overeenkomst niet nakomt. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft opdrachtgever geen recht op terugbetaling van de reeds gedane betalingen. De op het moment van ontbinding reeds uitgevoerde maar nog niet gedeclareerde werkzaamheden kunnen alsnog door OTBT worden gedeclareerd bij de opdrachtgever.

Artikel 7 Tarieven

1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door OTBT opgegeven tarieven steeds exclusief BTW, omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2. OTBT behoudt zich het recht voor verzend-, administratie- en behandelingskosten in rekening te brengen.

3. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, dan is OTBT gerechtigd de prijs te verhogen. In dit geval heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Betaling

1. OTBT brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen, op de in de overeenkomst opgenomen facturatiemomenten, in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, zonder opschorting of verrekening wegens een tekortkoming door OTBT.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is OTBT steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is OTBT gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

3. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan OTBT alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,00. Deze bepaling geldt ook ingeval van faillissement of surseance van betaling.

4. De opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen de betalingstermijn te worden gemaakt. Een zodanig bezwaar ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

5. Voor individuele deelnemers geldt dat het volledige cursusbedrag voldaan moet zijn op het moment van inschrijven voor een examendatum. Indien het volledige bedrag niet voldaan is, dan zal de deelname aan het examen door OTBT geannuleerd worden. Bij digitale afronding wordt het certificaat verstuurd na volledige betaling.

Artikel 9 Uitsluiting

OTBT heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding te weigeren, de uitvoering van het maatwerkproject op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 10 Auteursrecht

1. Het auteursrecht op de door OTBT uitgegeven brochures, maatwerkprojectmateriaal en opleidingsmateriaal berust bij OTBT, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van OTBT zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van OTBT, berust uitsluitend bij OTBT, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. OTBT spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

2. OTBT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.345,-

4. OTBT zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

  • enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst;
  • onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het maatwerkproject essentiële informatie.

5. OTBT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

6. OTBT zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekerings-maatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 12 Vrijwaring

1. De opdrachtgever zal OTBT en haar leveranciers vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten door de opdrachtgever in strijd met enige bepaling van een met OTBT gesloten overeenkomst.

2. De opdrachtgever zal OTBT en haar leveranciers schadeloos stellen voor alle schade en kosten opgelopen in hun verdediging tegen al zulke vorderingen en/of procedures, waaronder mede begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand.

Artikel 13 Overmacht

1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van OTBT opgeschort. Indien de periode, waarin de overmacht voortduurt langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

2. Indien OTBT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

3. OTBT heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die nakoming van haar verbintenis verhindert intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 14 Privacyreglement

Alle gegevens en informatie met betrekking tot cliënten en werkprocessen van de opdrachtgever en deelnemers die door de opdrachtgever aangemeld worden, worden vertrouwelijk behandeld. Alle medewerkers van OTBT hebben een geheimhoudingsplicht. OTBT volgt hierin de privacyregels welke zijn opgenomen in de Wet Personenregistratie. Zie onze privacyverklaring voor verdere informatie.

Artikel 15 Klachtenreglement

Als een deelnemer of opdrachtgever klachten heeft over OTBT, haar medewerkers of de inhoud van een cursus, kan deze dit aangeven bij OTBT. OTBT geeft na een klacht binnen 1 week een response en streeft er naar om de klacht binnen 12 weken af te handelen. Indien een klacht meer onderzoek nodig heeft dan de gestelde 12 weken, dan krijgt de klager een indicatie termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal zijn. OTBT is aangesloten bij een onafhankelijk klachtenbureau: www.erisietsmisgegaan.nl. Hun klachten- en geschillenregeling is te vinden op https://erisietsmisgegaan.nl/wp-content/uploads/2017/08/2017-Klachtenregeling.pdf. OTBT conformeert zich aan hun uitspraak.
Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Ingediende klachten en de wijze van afhandeling worden voor een periode van twee jaar bewaard.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen OTBT en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door OTBT gedane offertes en met OTBT gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van OTBT.